17-02-2019 | Wispolia 1, Om: 14:00 Locatie: Sportpark de Pûster

23-02-2019 | Klaverjassen, Om: 20:00 Locatie: Us Doarpshûs

23-02-2019 | Bingo en Klaverjassen, Om: 20:00 Locatie: Us Doarpshûs

25-02-2019 | Buurtvereniging Twa Yn Ien, Om: 20:00 Locatie: Us Doarpshûs

26-02-2019 | Tuinclub, Om: 19:00 Locatie: Us Doarpshûs

27-02-2019 | Yoga, Om: 10:00 Locatie: Us Doarpshûs

27-02-2019 | Bingo SV, Om: 14:00 Locatie: Us Doarpshûs

27-02-2019 | BCT vergadering, Om: 20:00 Locatie: Us Doarpshûs

28-02-2019 | TVC jeugdwedstrijd, Om: 19:00 Locatie: Us Doarpshûs

01-03-2019 | Buurtvereniging Om’e bocht, Om: 20:00 Locatie: Us Doarpshûs

04-03-2019 | Jagersvereniging vergadering, Om: 20:00 Locatie: Us Doarpshûs

06-03-2019 | Yoga, Om: 10:00 Locatie: Us Doarpshûs

06-03-2019 | PB en Denktank informatieavond, Om: 20:00 Locatie: Us Doarpshûs

06-03-2019 | TVC 2, Om: 21:00 Locatie: Us Doarpshûs

08-03-2019 | Generale UDA, Om: 19:00 Locatie: Us Doarpshûs

09-03-2019 | Uitvoering UDA, Om: 19:00 Locatie: Us Doarpshûs

12-03-2019 | Wispelweagen vergadering, Om: 20:00 Locatie: Us Doarpshûs

13-03-2019 | Yoga, Om: 10:00 Locatie: Us Doarpshûs

13-03-2019 | Opsterlands schaaktoernooi, Om: 14:00 Locatie: Us Doarpshûs

13-03-2019 | WMO etentje, Om: 17:00 Locatie: Us Doarpshûs

15-03-2019 | Breicafé, Om: 19:30 Locatie: Us Doarpshûs

23-03-2019 | Klaverjassen, Om: 20:00 Locatie: Us Doarpshûs

20-04-2019 | Klaverjassen, Om: 20:00 Locatie: Us Doarpshûs

Iets aan de agenda toevoegen? Klik hier