13-11-2019 | S.V. Wispolia ledenvergadering, Om: 20:00 Locatie: Us Doarpshûs

16-11-2019 | Bierproefclub "de Trochsetters", Om: 20:00 Locatie: Us Doarpshûs

20-11-2019 | Yoga, Om: Locatie: Us Doarpshûs

20-11-2019 | Tryater - Raze om Protters, Om: 20:00 Locatie: Us Doarpshûs Meer informatie

22-11-2019 | Breicafe, Om: 20:00 Locatie: Us Doarpshûs

23-11-2019 | Sinterklaas intocht, Om: 13:00 Locatie: Us Doarpshûs

23-11-2019 | Bingo, Om: 20:00 Locatie: Us Doarpshûs

Iets aan de agenda toevoegen? Klik hier