Doarpshûs agenda

10-12-2019 | Wispelweagen vergadering, Om: 20:00 Locatie: Us Doarpshûs

11-12-2019 | Yoga, Om: Locatie: Us Doarpshûs

14-12-2019 | Biljart toernooi 't Earste krytsje, Om: 14:00 Locatie: Us Doarpshûs

18-12-2019 | Yoga, Om: 10:00 Locatie: Us Doarpshûs

18-12-2019 | Krystdiner 't Ambyld, Om: 18:00 Locatie: Us Doarpshûs

20-12-2019 | Breicafé, Om: 19:30 Locatie: Us Doarpshûs

21-12-2019 | Krystbarren, Om: 20:30 Locatie: Us Doarpshûs Meer informatie

31-12-2019 | 't Vat moat leech, Om: 16:00 Locatie: Us Doarpshûs

24-01-2020 | Utfiering Sizze en Dwaen, Om: 20:00 Locatie: Us Doarpshûs

25-01-2020 | Utfiering Sizze en Dwaen, Om: 20:00 Locatie: Us Doarpshûs

26-01-2020 | Utfiering Sizze en Dwaen, Om: 17:00 Locatie: Us Doarpshûs

Iets aan de agenda toevoegen? Klik hier

 

activiteitenkalender 2015 2016 internet