Bedrijf Adres Postcode Plaats Website
Administratiekantoor H.J. Van Zwol Leitswei 9 8401 CL Gorredijk www.hjvanzwol.nl/
Administratiekantoor Peter Jongsma Skeanpaed 4 8407 EW Terwispel www.pjcadministraties.nl
Adviesbureau Ing. D. Knol Mounesleat 19 8407 DH Terwispel www.adviesburoknol.nl
Anker Stuy Hellingwâl 1 8407 EM Terwispel www.ankerstuy.nl
Bed & Breakfast Tolhûsleane Tolhûsleane 15 8407 EV Terwispel
Bruins Slot Fysiotherapie Smidte 24A 8407 ES Terwispel www.fysiotherapiebruinsslot.nl
Cafe Spaltenbrege de Streek 79 8407 EG Terwispel
CR Delta ET-Station Holland Genetics Bûtewei 1 8407 EA Terwispel
Gewoondoen Reintegratie de Streek 57 8407 EH Terwispel www.gewoondoen-reintegratie.nl
Henk de Boer – Keuken & Badkamer montage Alde Dyk 23 8407 AB Terwispel
Ina Buisman – ademhalingstherapeute de Streek 75 8407 EH Terwispel
Installatiebedrijf Jan Koppert Tolhûsleane 15 8407 EV Terwispel www.koppertinstallatie.nl
Jan Keidel Beeldmaker de Streek 57 8407 EH Terwispel www.jankeidel.nl
Jorn Idzerda Fotografie Visserwei 32 8407EZ Terwispel www.jornidzerda.nl
Keimpe Vlietstra Teksten Alde dyk 16 8407 AD Terwispel www.keimpevlietstra.nl
Keuken Techniek Noord Nederland Alde dyk 36 8407 AE Terwispel www.ktn-montage.nl
Klus- en onderhoudsbedrijf van Moorsel Griene dyk 3 8407 AA Terwispel
Lindelaar Groepsaccomodatie de Streek 38 8407 EG Terwispel www.lindelaar.nl
Loon- en aannemersbedrijf Fa. Jonker de Streek 45a 8407 EG Terwispel www.jonker-terwispel.nl
Mijn Buitenplaats Makelaardij de Streek 13 8407 EE Terwispel www.mijnbuitenplaats.nl
Montageservice Nieuwland de Streek 9 8407 EE Terwispel www.replicakopen.com
NBS Stalinrichtingen Bûtewei 13 8407 EA Terwispel
Parketboerderij VBN de Streek 8 8407 EE Terwispel www.parketboerderij-vbn.nl
Party en catheringservice Het Goede Leven Kolderveen 1 8407 EN Terwispel
Pedicuresalon "Lutske" Alde dyk 23 8407 AB Terwispel
Q8 Kleefstra Koaibosk 4 8407 ED Terwispel www.q8.nl
Sjoch ús Totaalcommunicatie Visserwei 32 8407 EZ Terwispel www.sjoch.us
Smilda Trucks Koaibosk 8 8407 ED Terwispel www.smildatrucks.nl
Stichting "Go Dive" Duikopleidingen de Streek 54 8407 EJ Terwispel www.godive.nl
Veehandel van der Vliet Seagerij 8 8407 AJ Terwispel www.veehandelvandervliet.nl