Administratiekantoor Peter Jongsma
Skeanpaed 4, 8407 EW, Terwispel
www.pjcadministraties.nl

Adviesbureau Ing. D. Knol
Mounesleat 19, 8407 DH, Terwispel
www.adviesburoknol.nl

Anker Stuy
Hellingwâl 1, 8407 EM, Terwispel
www.ankerstuy.nl

Bed & Breakfast Tolhûsleane
Tolhûsleane 15, 8407 EV, Terwispel

Gewoondoen Reintegratie
de Streek 57, 8407 EH, Terwispel
www.gewoondoen-reintegratie.nl

Henk de Boer – Keuken & Badkamer montage
Alde Dyk 23, 8407 AB, Terwispel

Ina Buisman – ademhalingstherapeute
de Streek 75, 8407 EH ,Terwispel

Installatiebedrijf Jan Koppert
Tolhûsleane 15, 8407 EV, Terwispel
www.koppertinstallatie.nl

Jorn Idzerda Fotografie
De Streek 89, 8407EJ, Terwispel
www.jornidzerda.nl

Klus- en onderhoudsbedrijf van Moorsel
Griene dyk 3, 8407 AA, Terwispel

Lindelaar Groepsaccomodatie
de Streek 38, 8407 EG, Terwispel
www.lindelaar.nl

Loon- en aannemersbedrijf Fa. Jonker
de Streek 45a, 8407 EG, Terwispel
www.jonker-terwispel.nl

Mijn Buitenplaats Makelaardij
de Streek 13, 8407 EE, Terwispel
www.mijnbuitenplaats.nl

Montageservice Nieuwland
de Streek 9, 8407 EE, Terwispel

NBS Terwispel Installatietechniek veehouders
Bûtewei 13, 8407 EA, Terwispel
www.nbsterwispel.nl

Parketboerderij VBN
de Streek 8, 8407 EE, Terwispel
www.parketboerderij-vbn.nl

Party en catheringservice Het Goede Leven
Kolderveen 1, 8407 EN, Terwispel

Pedicuresalon “Lutske”
Alde dyk 23, 8407 AB, Terwispel

RFDL Meubelen
De streek 56, Terwispel

Q8 Kleefstra
Koaibosk 4, 8407 ED, Terwispel
https://ok.nl/tankstations/ok-terwispel/

Sjoch ús – Totaalcommunicatie
De Streek 89, Terwispel
www.sjoch.us

Smilda Trucks
Koaibosk 8, 8407 ED, Terwispel
www.smildatrucks.nl

Veehandel van der Vliet
Seagerij, 8407 AJ, Terwispel

Zuivelboerderij Westerleane
Alde Dyk 50, 8407 AG, Terwispel, 0513-465115
www.westerleane.nl