Spaltenbrege/Kolderveen
Spaltenbrége – Kolderveen

Klidzebuorren

Doarpshûsbuorren
De Streek – de Smidte – Âlde Hiemen – Hellingwâl
E-mail: jokeveenema@live.nl

Hiskebuorren
De Streek – Griene Dyk – 2 huizen Koaibosk,
E-mail: hiskebuorren@gmail.com

Om ‘e bocht
Alde Dyk
E-mail: omebocht@gmail.com

Unwaarskamp
De Dûker – Mouwewei – gedeeltelijk Alde Dyk
E-mail: buurt.unwaarskamp@gmail.com

Twa yn ien
Visserwei – Mounesleat,
E-mail: twaynien@gmail.com

Zonnedael
Skarlannen – het Feantsje

Plantsoen

De Streek – Bûtewei

De Smidte
de Smidte
E-mail: martinstins@home.nl

Streek-Oost
De Streek (café spaltenbrége tot Zonnedael)
E-mail: Streekoost@gmail.com