Terwispel On Tour

Datum: 22 juni 2024
Tijd: 09:00 - 13:00
Locatie: In en om Terwispel

Zomeravonddienst kerk Terwispel

Datum: 23 juni 2024
Tijd: 19:30
Locatie: Kerk Terwispel

Voorgangers Rinse Spits en Frans Willem Verbaas.

Loop Terwispel

Datum: 30 juni 2024
Tijd: 10:00 - 13:00
Locatie: Us Doarpshûs

Late vakantie Late koffieochtend

Datum: 7 juli 2024
Tijd: 10:00
Locatie: Us Doarpshûs