Belangrijk!
We horen graag of de activiteit geslaagd was en vragen een kort verslagje/berichtje over de activiteit en een foto (dit wordt gebruikt voor publicatie op onze site en in de Wispelweagen). De aanvrager is op de hoogte van de kaders/regels voor het inzetten van het dorpsbudget.

Spelregels voor het dorpsbudget vanuit Plaatselijk Belang Terwispel

Elk jaar stelt de gemeente Opsterland aan elk dorp een budget beschikbaar. Het bedrag wordt uitgekeerd aan Plaatselijk Belang dat voor de verdeling zorgt.

De gemeente vraagt aan het begin van het volgende jaar om een verantwoording van het bestede bedrag. Pas als dat goedgekeurd wordt, wordt het dorpsbudget definitief vastgesteld (toegekend).

Regels en voorwaarden

 • Plaatselijk Belang vraagt de inwoners om concrete plannen.
 • Het hele jaar door kunnen plannen ingediend worden, via het formulier op de website Terwispel.info, onder Plaatselijk Belang. Aanvragen die vóór 1 september ingediend worden, worden in de najaarsvergadering van dat jaar behandeld.
 • Iedereen met een leuk idee om de leefbaarheid in Terwispel te versterken of mensen elkaar te laten ontmoeten, kan een aanvraag indienen (lees de aanvullende kaders van de gemeente hieronder).
 • Een aantal activiteiten/zaken komt niet voor subsidie in aanmerking: een (buurt)bbq, activiteiten van een vereniging alleen voor eigen leden, huur & exploitatie of het sluitend krijgen van de begroting. Zie ook de kaders van de gemeente hieronder.
 • Om het plan in de najaarsvergadering in stemming te krijgen moet vóór 1 september de financiële begroting van het plan bij het bestuur ingediend worden.
 • In de najaarsvergadering, waar alle inwoners voor uitgenodigd worden (ook niet-leden), presenteren de aanvragers hun plannen met financiële begroting.  Denk aan aanvullende financieringsbronnen, voor wie is de activiteit bedoeld, tijdpad e.d..
 • De vergadering beslist over al dan niet honoreren van het plan met het aangevraagde budget. Bij overtekening kan besloten worden om een evenredig percentage toe te kennen. Bij het beschikbaar budget wordt het overgebleven bedrag van het vorige jaar opgeteld.
 • De toegekende bedragen dienen uiterlijk na 12 maanden te zijn besteed dan wel voordat de nieuwe dorpsbudgetronde van start gaat. Lukt dit niet dan dient er uitstel te worden aangevraagd bij de penningmeester van Plaatselijk Belang. Zo niet, dan vloeit het  bedrag terug in de pot van het dorpsbudget en kan het worden toegevoegd aan de volgende ronde in het daaropvolgende jaar. Restantbedragen dienen ook terug te vloeien in de dorpsbudgetpot.
 • Degene die een subsidie uit het dorpsbudget heeft ontvangen moet een bij het bestuur een kort verslag en enkele foto’s en financiële verantwoording van de activiteit indienen. Dit is ook nodig voor de verantwoording naar het dorp en de gemeente.

Kaders t.b.v. dorpsbudgetten vanuit de Gemeente Opsterland

ALGEMEEN
Vereiste is dat het project of de activiteit bijdrage levert aan de leefbaarheid in het dorp en dat er voldoende draagvlak bestaat. Bij afwijking van de spelregels wordt er overlegd met de gemeente.

VERANTWOORDING EN VASTSTELLING VAN DE SUBSIDIE
Artikel 10 Verantwoording: Voor 1 juni volgend op het subsidiejaar dient Plaatselijk Belang een aanvraag tot vaststelling in bij de het college. Hierin wordt onder andere beschreven welke projecten en activiteiten gefinancierd zijn uit het dorps budget en welke andere financiële bronnen zijn aangewend om de projecten en activiteiten te realiseren. Indien het dorpsbudget wordt gespaard, dient ook een overzicht van de spaarrekening bijgevoegd te worden.

OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 12 Bijzondere gevallen: In gevallen waarbij wordt afgeweken van de criteria en voor zover de ASV 2012 daarin ruimte laat, beslist het college. Het college kan toestemming verlenen voor het afwijken van de hierboven genoemde criteria.

Aanvullende spelregels dorpsbudget vanuit de gemeente
Plaatselijk Belang is in grote lijnen vrij om het budget te besteden, maar om de uitgaven vanuit het dorpsbudget aan te laten sluiten bij de uitgangspunten van de pilot, zijn er wel een aantal spelregels opgesteld. In sommige gevallen is het mogelijk om van de spelregels af te wijken, hierover wordt eerst in overleg met de gemeente getreden.

De volgende spelregels zijn van toepassing:

 • Plaatselijk Belang is verantwoordelijk voor het dorpsbudget;
 • Het budget moet worden ingezet voor projecten/activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid binnen het dorp;
 • Er is draagvlak vanuit het dorp voor het project of de activiteit;
 • Wijzigingen in de openbare ruimte (groen/grijs) worden overlegd met de gemeente;
 • Het budget is niet bedoeld om reguliere kosten (bijvoorbeeld vergaderkosten e.d.) van Plaatselijke Belangen en (bewoners)verenigingen te financieren;
 • Het budget mag niet worden ingezet voor activiteiten/projecten die in strijd zijn met de wettelijke bepalingen of (toekomstig) beleid van de gemeente;
 • De projecten/activiteiten waarvoor het dorpsbudget wordt ingezet hebben geen structureel karakter.

Aanvraagformulier Dorpsbudget

Velden met een * zijn verplicht. Het formulier wordt verstuurd naar het e-mail adres van plaatselijk belang. (info@pbterwispel.nl).
Lees eerst de spelregels van Plaatselijk Belang (zie boven).