Belangrijk!
We horen graag of de activiteit geslaagd was en vragen een kort verslagje/berichtje over de activiteit en een foto (dit wordt gebruikt voor publicatie op onze site en in de Wispelweagen). De aanvrager is op de hoogte van de kaders/regels voor het inzetten van het dorpsbudget.

Spelregels voor het dorpsbudget vanuit Plaatselijk Belang Terwispel

 • Iedereen met een leuk idee om de leefbaarheid in Terwispel te versterken of mensen elkaar te laten ontmoeten, kan een aanvraag indienen.
 • Ideeën kunnen het hele jaar door worden ingediend. Tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (elk jaar in mei) wordt het besproken en een besluit genomen.
 • Aanvragen kunnen tot uiterlijk 1 week voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering worden ingediend om mee te kunnen doen in de dorpsbudgetronde van dat jaar. Tijdens de Ledenvergadering moet de aanvraag ter plekke worden toegelicht om in aanmerking te kunnen komen. Daarna volgt direct besluitvorming door middel van stemming van de aanwezige leden.
 • Een aantal activiteiten/zaken komen niet voor subsidie in aanmerking: Een (Buurt)BBQ, Activiteiten van een vereniging alleen voor eigen leden, Huur & exploitatie of het sluitend krijgen van de begroting.
 • De toegekende bedragen dienen uiterlijk na 12 maanden te zijn besteed dan wel voordat de nieuwe dorpsbudgetronde van start gaat. Lukt dit niet dan dient er uitstel te worden aangevraagd bij de penningmeester van Plaatselijk Belang. Zo niet, dan vloeit het bedrag terug in de pot van het dorpsbudget en kan het worden toegevoegd aan de volgende ronde in het daaropvolgende jaar. Restantbedragen dienen ook terug te vloeien in de dorpsbudgetpot.
 • We horen graag of de activiteit geslaagd was en vragen een kort verslagje/berichtje over de activiteit en een foto (zie kader bovenaan deze pagina).

Kaders t.b.v. dorpsbudgetten vanuit de Gemeente Opsterland

ALGEMEEN
Vereiste is dat het project of de activiteit bijdrage levert aan de leefbaarheid in het dorp en dat er voldoende draagvlak bestaat. Bij afwijking van de spelregels wordt er overlegd met de gemeente.

VERANTWOORDING EN VASTSTELLING VAN DE SUBSIDIE
Artikel 10 Verantwoording: Voor 1 juni volgend op het subsidiejaar dient Plaatselijk Belang een aanvraag tot vaststelling in bij de het college. Hierin wordt onder andere beschreven welke projecten en activiteiten gefinancierd zijn uit het dorps budget en welke andere financiële bronnen zijn aangewend om de projecten en activiteiten te realiseren. Indien het dorpsbudget wordt gespaard, dient ook een overzicht van de spaarrekening bijgevoegd te worden.

OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 12 Bijzondere gevallen: In gevallen waarbij wordt afgeweken van de criteria en voor zover de ASV 2012 daarin ruimte laat, beslist het college. Het college kan toestemming verlenen voor het afwijken van de hierboven genoemde criteria.

Aanvullende spelregels dorpsbudget vanuit de gemeente
Plaatselijk Belang is in grote lijnen vrij om het budget te besteden, maar om de uitgaven vanuit het dorpsbudget aan te laten sluiten bij de uitgangspunten van de pilot, zijn er wel een aantal spelregels opgesteld. In sommige gevallen is het mogelijk om van de spelregels af te wijken, hierover wordt eerst in overleg met de gemeente getreden.

De volgende spelregels zijn van toepassing:

 • Plaatselijk Belang is verantwoordelijk voor het dorpsbudget;
 • Het budget moet worden ingezet voor projecten/activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid binnen het dorp;
 • Er is draagvlak vanuit het dorp voor het project of de activiteit;
 • Wijzigingen in de openbare ruimte (groen/grijs) worden overlegd met de gemeente;
 • Het budget is niet bedoeld om reguliere kosten (bijvoorbeeld vergaderkosten e.d.) van Plaatselijke Belangen en (bewoners)verenigingen te financieren;
 • Het budget mag niet worden ingezet voor activiteiten/projecten die in strijd zijn met de wettelijke bepalingen of (toekomstig) beleid van de gemeente;
 • De projecten/activiteiten waarvoor het dorpsbudget wordt ingezet hebben geen structureel karakter.

Aanvraagformulier Dorpsbudget

Velden met een * zijn verplicht. Het formulier wordt verstuurd naar het e-mail adres van plaatselijk belang.