Buurtvereniging Straat E-mail
Spaltenbrege/Kolderveen Spaltenbrége – Kolderveen -
Klidzebuorren - -
Doarpshûsbuorren De Streek – de Smidte h.t.visser@ziggo.nl
Hiskebuorren De Streek – Griene Dyk – 2 huizen Koaibosk hiskebuorren@gmail.com
Om 'e bocht Alde Dyk keesbeth@hetnet.nl
Unwaarskamp De Dûker – Mouwewei Bo_Deborah@hotmail.com
Twa yn ien Visserwei – Mounesleat twaynien@gmail.com
Zonnedael Skarlannen – het Feantsje -
Plantsoen De Streek – Bûtewei -
De Smidte de Smidte martinstins@home.nl
Streek oost De Streek -